INSTALLATION
JSK ARCHITECTS • CHICAGO 2012

Antoni Stutz
Antoni Stutz
Antoni Stutz
Antoni Stutz